av纯肉资源百度网盘免费

av纯肉资源百度网盘免费

《金匮》云∶呕而胸满者,茱萸汤主之。中气虚则阳陷,阳受气于胸中。

若在醉饱后着恼,或感风寒,食填胸中,胃气不行,便致厥倒,昏迷不醒,其脉气口急盛,或沉伏,宜盐汤探吐之,吐不出者死。其加减法,在人仲景麻黄汤治伤寒太阳脉浮,头项强痛,腰脊疼,发热恶寒,身体痛,无汗而喘者。

久服觉皮肤下如数百条虫行,即风湿气散。 每服五七十丸,空心盐汤下。

太阳经血,有从鼻出者,其经从背上脑注鼻,不衄则出也。而轻取之与重按,势有不同。

其论云∶暑湿蒸炽,人感之则四肢困倦,精神短少,胸满气促,肢节沉疼。设脉仍躁而热加甚,是正气已衰,邪气更进,必难乎其为生矣。

 以内伤言之,里气失守而虚邪外越,肾阴失守而浮阳上冲,脉亦必浮也。木火居左,金土居右,水居其下。

Leave a Reply